توضیحات پروژه

محل پروژه: تهران نوبنیاد

زمان: اردیبهشت ۱۳۹۱- آذر ۱۳۹۲