توضیحات پروژه

محل پروژه: گرمسار میدان دانشگاه

زمان: بهمن ۱۳۹۰- تیر ۱۳۹۲