توضیحات پروژه

محل پروژه: تهران نارمک میدان ۸۱

زمان: اردیبهشت ۱۳۹۴- خرداد ۱۳۹۶